Publicerades 16 mars 2018

Regeringen har beslutat att undantaget börjar gälla 1 maj

Den 1 maj 2018 börjar ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg gälla. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Läs mer på transportstyrelsens webbplats

 

Publicerades 2 februari 2018

Kontrollpunkterna installeras, men inte klart när undantaget träder i kraft

Exakt tidpunkt för när kontrollpunkterna tas i drift, alltså när Backaundantaget börjar gälla, är inte ännu fastställt. Det är Regeringen som beslutar om när undantaget träder i kraft.

Arbetet med att installera de nya kontrollpunkterna i Backa pågår nu. Kontrollpunkten vid Deltavägen är installerad och testarbete för denna stationen pågår. Resterande kontrollstationer byggs just nu och portalerna kommer att monteras successivt under februari och slutföras i början av mars.

Montage av portaler görs under lågtrafikperioder och huvudsakligen nattetid. Arbetet styrs av behoven och trafiksituationen på respektive plats. Målet är att arbetet ska ha så liten påverkan på trafiken som möjligt.

Allteftersom utrustningen i kontrollpunkterna är installerad och ansluten påbörjar Trafikverket tester både lokalt och tillsammans med Transportstyrelsen. Dessa kommer att pågå fram till och med April.

 

Publicerades 23 augusti 2017

Vad händer med Backaundantaget?

I oktober 2016 fattade Riksdagen beslut om att Backaborna ska undantas från trängselskatten.

Tanken var att undantaget skulle träda i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Trafikverkets upphandling av entreprenaden för att bygga kontrollstationerna har överklagats och därför är arbetet försenat.  Trafikverket arbetar för att bli färdiga med att bygga kontrollstationerna, men det kan bli svårt att hinna få tag i allt material i tid.

Det är först när allt är på plats som Regeringen kan ge klartecken till att undantaget ska börja gälla.

Publicerades 27 oktober 2016

Detta innebär backaundantaget

Läs mer på Västsvenska Paketets webbplats

Publicerades 19 oktober 2016

SmalWebbild72PW

Riksdagsbeslut: Backa får undantag från trängselskatten

Riksdagen beslutade på onsdagen att införa undantag från trängselskatt för Backa i Göteborg. Undantaget innebär att det bara är genomfartstrafik som beskattas. Exakt när undantaget kommer att träda i kraft är det regeringen som avgör.

Backaundantaget införs för att ”minska trängselskattens negativa effekter på den lokala tillgängligheten inom stadsdelen”. När det börjar gälla så behöver den som passerar någon av betalstationerna nr 17-21 (Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingsdagsvägen) bara betala trängselskatt om man också passerar en kontrollstation inom 30 minuter.

Nya kontrollstationer registrerar passager

Kontrollstationerna kommer att se ut som betalstationer men är bara till för att få Backaundantaget att fungera, genom att registrera passager. Ingen trängselskatt tas alltså ut vid dessa stationer.

Trängselskatten i Backa utformades för att undvika genomfartstrafik, men ledde också till att alla som passerar in och ut ur Backa måste betala trängselskatt, till exempel för kortare resor för Backabor som ska åka och handla mat eller hämta och lämna på förskolan.

Nu inleder Trafikverket och Transportstyrelsen arbetet med att bland annat få de nya kontrollstationerna på plats. Det finns ännu inget bestämt datum för när undantaget träder i kraft, det börjar gälla från den dag regeringen bestämmer.

Text: Carin Smederöd

Publicerades 20 maj 2016

Regeringen föreslår att undantag för trängselskatt i Backaområdet genomförs så snart som möjligt

Regeringens förslag till Lagrådet*: Trängselskatt vid passage av betalstationerna vid Backaområdet i Göteborg ska betalas endast vid genomfartstrafik. Skattskyldighet vid passage av någon av betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen ska inträda endast om en kontrollpunkt för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet passeras inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.
Regeringens bedömning: Nuvarande bestämmelser avseende flerpassageregel och maximibelopp per dygn behöver inte ändras.

Det grundläggande syftet med den nuvarande utformningen av trängselskatten i Backaområdet är att undvika genomfartstrafik. Detta syfte har uppnåtts men har samtidigt lett till att passager in och ut ur området beskattas.
Trängselskattesystemet i Göteborg är uppbyggt av en centralring med tre skaft ut från ringen.
Skaftet i Backa minskar inte bara pendlingsbilisters intresse för att åka genom Backa. Det skapar samtidigt barriäreffekter med bland annat höga trängselskatteutgifter för boende och verksamma i Backaområdet. Det finns ett starkt lokalt missnöje med dessa effekter i Backaområdet.

*En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Du kan läsa mer på Regeringskansliets webbplats.

 

Publicerades 26 augusti

Göteborgs Stad håller fast vid alternativ H

Kommunstyrelsen svarade Finansdepartementet att staden fortfarande vill ha alternativ H som innebär att boende i delar av Hisingens norra del undantas från trängselskatt i backaområdet.

Själva beslutet är formulerat så här: ”Kommunstyrelsen vidhåller att en förändring av trängselskattesystemet bör gö-ras genom att fordon registrerade inom ett angivet område i Backa undantas från skattskyldighet vid betalstationerna 17-21.”

I yttrandet skriver staden att: Alternativ H är det alternativ som kommunfullmäktige rekommenderade i maj 2014.
Det är också viktigt att förändringarna genomförs snabbt, något som framkom tydligt vid mötena med Backaborna i maj. Även detta talar för att välja alternativ H.
Göteborgs Stad tycker visserligen att G-alternativet är en tekniskt elegant lösning som ger fler berörda de efterfrågade skattelättnaderna. Göteborgs Stad ser också att lösningen bättre möter Transportstyrelsens och Skatteverkets kritik och att den lättförståeligare rimmar med de rättsbärande principerna om likabehandling, skatteneutralitet och likformighet.

Slutgiltigt beslut om alternativen tas senare.

Här kan du läsa kommunstyrelsens remissvar till Finansdepartermentet inklusive KD:s yttrande och SD:s yttrande

 

 

Publicerades 20 augusti

Vad händer med remissen just nu?

Per bergström Johnsson berättar om remissen på dialogmötet i Backa.

Frågan om vilken lösning som regeringen ska välja för att åstadkomma trängselskattelättnader för Backabornas vardagsliv är ute på remiss.

Regeringen överväger mellan två alternativ och Göteborgs stad ska lämna sin syn på saken till regeringen senast den 31 augusti.

I slutet av maj ordnades ett dialogmöte med er berörda i Backa och baserat på det som hördes då och det som sagts i frågan tidigare har tjänstemännen skrivit ett förslag till remissvar.

Kommunstyrelsen i Göteborg kommer fatta beslut om remissvaret vid sitt möte den 26 augusti.

Beslutsunderlag och förslaget till remissvar finns här.

Förslaget till remissvar hittar du på sidorna 19-27 i det länkade dokumentet.

Tjänstemännen förordar att det ursprungliga förslaget genomförs (det som i Backautredningen kallas för alternativ H).

Regeringens motförslag (som i Backautredningen kallas för alternativ G) är tekniskt elegant men svårförståeligt och också onödigt dyrt. Staden tror att administrationen av H-alternativet går att effektivisera till exempel genom att förändra sex gränsöverskridande postnummerområden. I remissvaret betonas även att det är viktigt att förändringen genomförs snabbt, vilket också talar för H-alternativet. Som en bilaga till remissvaret finns en sammanfattning av vad som sades vid dialogmötet den 27 maj.

Publicerades 10 augusti

Den 27 maj genomfördes en snabbdialog om Regeringens remiss om trängselskatten i Backa.

Vi har sammanställt synpunkter från de cirka 200 personer som deltog i dialogmötet, dels i en rå-anteckning men också i ett förslag till sammanfattning. Åtminstone sammanfattningen kommer att biläggas stadens remissvar när det skickas till Regeringen i augusti.
Förslag till sammanfattning av de perspektiv som kom fram vid dialogmötet den 27 maj Rå-material från 27 maj slutlig

Förslag till sammanfattning av de perspektiv som kom fram vid dialogmötet den 27 maj

Publicerades 27 maj

Du kan skicka in dina synpunkter på mail

Du kan skicka in dina synpunkter på finansdepartementets förslag på mail till adressen trangselskatt.backa@trafikkontoret.goteborg.se.

Stadens ska lämna synpunkter på finansdepartementets remiss – t ex inte på trängselskattens vara eller ikke vara.

Kom i håg att ditt mail kommer att diarieföras och då bli en allmän handling.

Publicerades 27 maj

Välbesökt öppet möte

Kl 16.00 Ca 150 personer har kommit och gått till öppna mötet om remissen trängselskatt i Backa.

väggen

Besökarnas synpunkter antecknas och kommer tat tas med i stadens remissvar till finansdepartementet.

Per-drar

Per Bergström Jonsson berättar om förslag G, det förslag som finansdepartementet vill att staden ska lämna remiss på Lämna synpunkter på). Foto: A.Hanssen

____________________________________________________

Besökare Besökare. Foto: Asbjörn Hanssen

kl 14.00: När detta skrivs har det öppna mötet pågått i en timme. Det är ca 40 personer i lokalen just nu. Två samtalsgrupper har precis avslutat – en ny startar upp vid ett bord.

I samtalet hörs synpunkter trängselskatt i allmänhet, att besluten tar lång tid och många andra saker. Men stämningen är trevlig.

samtalsgrupp Samtalsgrupp. Foto: Asbjörn Hanssen

 

 Publicerades 27 maj

Här kan du se materialet som presenteras 27 maj

I dag, onsdagen 27 maj, arrangerar staden pressträff i Selma Center kl 12 – 13.

Mellan kl 13 och 19 har staden öppet hus för att svara på frågor och ta del av backabornas synpunkter.

Inbjudan: Trängselskatt i Backa A3_webb_150527

Tidslinje_4skyltar_90x130_cm_webb_150527

Backa_affischer_G-H_(1100×1300)_webb_150527

Backa affischer Matriser (1100×1300)_webb_150527

 

Publicerades 26 maj

Välkommen till öppet hus om trängselskatt i Backa

Finansdepartementet har skikcat en promemoria (skrivelse som ger underlag för handläggning – ett utlåtande från departementet.) om undantag för trängselskatt i Backa.

Allmänheten är välkomna till öppet hus 27 maj i Selma Center, Selma Lagerlöfs Torg mellan klockan 13.00 och 19.00 för att informera och svara på frågor från medborgarna

Här kan du läsa Promemorian

Här kan du se inbjudan – och skriva ut (A3): Trängselskatt i Backa A3

Publicerades 22 maj

Pressmeddelande

Remiss om Backaundantaget:

Finansdepartementet vill bredda underlaget

I dag, fredag, har Göteborgs Stad tagit emot en promemoria från Finansdepartementet om undantag från trängselskatt i Backaområdet. Förutom Göteborgs Stads förslag till undantag har departementet tagit fram ett alternativt förslag.
Finansdepartementet skriver i sin promemoria att det bör göras ett undantag när det gäller trängselskatten i Backaområdet. För att bredda underlaget inför ett beslut har departementet tagit fram ett alternativt förslag till det förslag som Göteborgs Stad och Trafikverket tidigare har skickat till regeringen.

Göteborgs Stads och Trafikverkets förslag, alternativ H, innebär ett undantag av trängselskatt för boende i Brunnsbo, Backa, Skälltorp och Skogome som passerar betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen.
Det alternativa förslaget från Finansdepartementet innebär att beskattning vid betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6, Tingstadsvägen och Ringömotet endast sker vid genomfartstrafik genom Backaområdet.
Senast den 31 augusti ska Göteborgs Stad ha lämnat in sitt remissvar till Finansdepartementet.

Välkommen på pressträff och öppet hus!

På onsdag den 27 maj bjuder vi in till pressträff om Backaundantaget.
Tid: klockan 12.00 – 13.00
Plats: Selma Center, Selma Lagerlöfs Torg 25

Mellan klockan 13.00 och 19.00 har vi också öppet hus för att informera och svara på frågor från medborgarna.

För mer information: Per Bergström Jonsson, utredningsledare på trafikkontoret, 031- 3682655.

Promemoria

Publicerades 19 maj 2015

Rapport: Utvärdering av dialogerna i Backa

De flesta är nöjda med dialogen

Rapporten syftar till att summera upp och reflektera kring den dialogprocess som genomfördes i samband med utredningen kring betalstationerna i Backa vintern och våren 2013-2014.

Rapportens författare deltog som samtalsledare i dialogprocessen och rapporten är därför skriven som en självutvärdering snarare än en objektiv granskning. Målet är att skapa lärande inför framtida liknande dialogprocesser.

Utvärderingen bygger främst på två telefonenkäter som gjorts i området SDN Norra Hisingen, en webenkät skickad till samtliga deltagare i dialogen som angivit sin mailadress samt intervjuer med beslutsfattare i processen. Utvärderingen visar på en process där majoriteten av de inblandade är nöjda och ser stora fördelar med den något ovanliga processen.

Slutrapport_dialoger kring trängselskatt i Backa

Bilaga 2 Underlags-PM_Telefonundersökningar_140908

Bilaga 3 Förhållningssätt konfliktsyn och lärandeprocess

Bilaga 4 PRutdrag_Kommunfullmaktige20140508

Bilaga 5 Resultat Webenkät utvärdering av dialogen om trängselskatt

Bilaga 6 Utvärdering Backa Beslutsfattarperspektiv

 

Underlag för analyser med bakgrund av eventuella ändringar

Inom Backautredningen togs sammanlagt 16 olika alternativa utformningar av trängselskatten i Backa fram.

Alternativen omfattade allt från olika typer av undantag till avgiftssänkningar och flytt av betalstationer. Med tanke på det stora antalet alternativ och komplexiteten i många av alternativen har grundliga och detaljerade intäktsanalyser inte varit möjliga att genomföra. Istället har generaliserade intäktsbedömningar gjorts, där de alternativ som bedöms få likvärdiga trafikeffekter grupperats och även intäktsmässigt bedömts få likvärdiga effekter. Tillvägagångssättet har möjliggjort generella slutsatser om ungefär hur mycket intäkterna påverkas av ett visst alternativ

Sweco_Underlags-PM_Intäktsanalys_140611

Sweco_Underlags-PM_Konsekvensanalyser_140611

Sweco_Underlags-PM_Stadsutvecklingsplaner_140611

Sweco_Underlags-PM_Trafikanalyser_140611

 

Publicerades 4 december

Beslut om undantag för backabor fördröjs

Beslutet om undantag från trängselskatt för backabor och delar av östra Hisingen fördröjs.

Läs mer på Göteborgs Stads Webbplats

Publicerades 10 september

SmalWebbild72PW

Regeringen föreslår att undantaget träder i kraft den 1 januari 2015

Regeringskansliet har de senaste veckorna jobbat vidare med det lagändringsförslag som Göteborgs Stad och Trafikverket lämnade till finansdepartementet i början av sommaren.

Regeringen har tidigare ställt sig bakom själva grundidén om att boende och företag i Backaområdet bör undantas från trängselskatt när de passerar betalstationerna 17-21. Nu har de förfinat själva lagtextförslaget och ber ett antal parter att skyndsamt yttra sig i frågan i en remiss.

Göteborgs stad har snabbgranskat lagtextförslaget och bedömer preliminärt att det ligger i linje med ändringen som staden och Trafikverket förordar. En nyhet är dock att regeringen föreslår att undantagsregeln ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Flera av remissinstanserna är centrala rättsvårdande organ som ännu inte bekantat sig med förslaget. Om någon av dessa påtalar otydligheter i förslaget kan genomförandet komma att senareläggas.

Dokument: Hemställan (förslag) Trafikverket och Göteborgs stad

Dokument: PM (promemoria) att remittera slutlig

Dokument: Remisslista slutlig

Publicerades 13 augusti

Regeringen skickar ut remiss om förslag att undanta Backaborna från trängselskatt

Regeringen har nu för avsikt att skicka ut Göteborgs Stads och Trafikverkets förslag om att undanta Backaborna från trängselskatt på remiss. Detta för att förslaget kan träda i kraft så snart som möjligt.

Läs pressmeddelandet från Finansdepartementet här.

I Riksdagens ordbok kan du läsa om vad en remiss är.

Publicerades 01 juli:

Snälla, sätt betyg på oss!

Det har varit lärorikt för oss utredare att göra denna utredning tillsammans med er berörda.

Vi vill ställa några frågor till dig som under vintern engagerade dig i dialogen om trängselskatten i Backa. Utredningen är avslutad men vi vill gärna höra dina åsikter om sättet vi bedrev utredningen på.

Länk till enkäten: https://response.questback.com/trafikkontoretgoteborg/trskattbacka/

Enkäten är öppen att svara på från och med den 1 juli fram till den 24 augusti. För er som inte vill eller har möjlighet att svara via webben finns möjligheten att hämta ut en papperskopia på Backa Bibliotek från och med fredag den 4 juli. Bibliotekets öppettider syns om du klickar på denna länk.

Det är ganska många frågor eller påståenden som vi nu ber dig att ta ställning till. Med hjälp av dina och andra svar kan vi bedöma om det finns skäl att sprida arbetssätten till andra liknande utredningar. Det handlar alltså om att hitta bra sätt för att gemensamt kunna forma staden bättre framöver.

Utöver att vi vill höra era åsikter genom denna enkät har vi dessutom genomfört en telefonintervjuundersökning med cirka 700 slumpvist valda boende i Norra Hisingen samt ett antal intervjuer med lokala och regionala beslutsfattare. Utvärderingen kommer att publiceras på hemsidan trangselskattibacka.se under hösten 2014.

Tack för din medverkan!

Per Bergström Jonsson
Trafikkontoret Göteborgs Stad

Publicerades 11 juni:

Betalstationerna i Backa blir en fråga för regeringen

Idag, den 11 juni, skickar Göteborgs Stad och Trafikverket en formell begäran till regeringen om att boende och verksamma i Backa på Hisingen inte ska behöva betala trängselskatt om de passerar betalstationer i deras egen stadsdel. Därmed lämnar de lokala och regionala politikerna över stafettpinnen till de folkvalda på nationell nivå. Trängselskatt är en nationell skatt och sådana kan bara Riksdagen ändra genom att stifta lag. Vi har tidigare beskrivit hur beslutsprocessen ser ut på vår hemsida trangselskattibacka.se. Här är länken till beskrivningen http://trangselskattibacka.se/om-trangselskatt-i-backa/utredningens-vag-till-beslut/. Att Göteborgs stad kan skriva under denna begäran (en sk hemställan) bygger på ett beslut om detta i kommunfullmäktige den 8 maj. Trafikverket fattade sina slutgiltiga interna beslut i förra veckan. Begäran stöds av Göteborgsregionens kommunalförbund som fattade beslut i sin förbundsstyrelse den 9 maj, av Region Halland som fattade beslut i sin styrelse den 30 april och av Västra Götalandsregionen, vars regionstyrelse tog beslut om att stödja hemställan den 20 maj. Hela handlingen (hemställan och och fem bilagor) finns här (länk). En aktuell beskrivning av själva ändringsförslaget finns på sidorna 116-125. Utredningen om trängselskatt i Backa går nu ner på sparlåga. När det händer något i frågan kommer vi att rapportera om det. Vi kommer att genomföra en utvärdering av hur vi arbetade tillsammans med de berörda. Inom kort får ni möjligheten att svara på en webbenkät i detta syfte. Vi skulle uppskatta om ni tar er tiden att hjälpa oss med detta. Det finns ett stort intresse för att återanvända en del av sätten som vi jobbade på, och det vore bra om även ni som pratade med oss och skrev till oss kunde hjälpa oss att slipa vidare på arbetssätten innan vi sprider dem vidare inom kommunen och inom staten. Och det viktigaste sist: ett stort tack till alla som har engagerat sig i frågan om trängselskatt i Backa. Era vittnesmål, synpunkter och förslag har varit mycket värdefulla för oss utredare. Vi har också märkt att utredningen har tagits på stort allvar av beslutsfattarna, mycket tack vare den tyngd som alla era vittnesmål har gett materialet.

Här kan du läsa brevet till regeringen

Själva utredningen om trängselskatt i Backa är borttagen av rent tekniska skäl – det går inte att publicera ett så stort dokument. Utredningen kan du läsa här

 

Publicerades 9 maj:

Beslutsprocessen om att ändra trängselskatten i Backa går vidare

Den 10 april förordade styrgruppen för det västsvenska paketet att ett undantag för boende och företagare i Backa på Hisingen ska införas. Bilägare i Backa, Bäckebol, Tagene och Kärra ska inte betala trängselskatt när de passerar betalstationerna som finns mellan Backa och E6 respektive Tagene. Styrgruppen företräder de fem parterna i det västsvenska paketet. Nästa steg i beslutsprocessen var att varje inblandad part formellt måste besluta inom respektive organisation om att de stödjer förslaget. Först därefter kan Göteborgs stad och Trafikverket skicka ett brev till regeringen med önskemålet om att Regeringen tar förslaget till Riksdagen för slutligt beslut. Parterna i det västsvenska paketet är Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västra Götalandsregionen och staten genom Trafikverket. Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelse beslutade idag den 9 maj på samma sätt som styrelsen för Region Halland gjorde den 30 april att ställa sig bakom det förslag om att revidera trängselskattesystemet som styrgruppen förordade 10 april. Västra Götalandsregionen tar ställning den 20 maj. Inom Trafikverket pågår också en beslutsprocess. Inom Göteborgs stad har frågan behandlats av kommunstyrelsen den 30 april och därefter av kommunfullmäktige igår den 8 maj. Kommunstyrelsen stödjer styrgruppens förslag och en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter gör detsamma.Snabbprotokollet från fullmäktigemötet igår visar att omröstningen slutade med 71 röster för kommunstyrelsens förslag (vid mötet deltog 81 KF-ledamöter), Representanterna från Vägvalet reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande. Representanterna från KD samt Carl Ek (-) och Marie Louise Karlin (-) valde att inte delta i beslutet. Omröstningen skedde efter 40 minuters debatt. Den som önskar kan se debatten i efterhand via inspelningen som finns på goteborg.se. Här är länken till filminspelning från kommunfullmäktigemöte den 8 maj. Trängselskatteärendet (ärende nr 13) börjar 2 tim 35 min 45 sek in i inspelningen. Ärendet avslutas med votering ungefär 3 timmar och 15 minuter in i filmen. Handlingarna som kommunfullmäktige tagit ställning till den 8 maj 2014finns här. Tidsplanen att få iväg hemställan till regeringen senast den 1 juni 2014 verkar därmed hålla. När brevet gått iväg är beslutsfattandet om trängselskatten i Backa över på lokal och regional nivå. Ärendet har därmed förts över till den nationella nivån. Regering och Riksdag ska behandla och besluta om förslaget innan det är lagligt att genomföra förändringen.

Publicerades 10 april:

Styrgruppen för Västsvenska Paketet:

Ja till undantag för trängselskatt i Backa

Ett undantag för boende och företagare i Backa på Hisingen. Det är vad styrgruppen för Västsvenska paketet förordar för att Backaborna ska kunna färdas inom sin stadsdel utan att betala trängselskatt. Bilägare i Backa, Bäckebol, Tagene och Kärra ska inte betala trängselskatt när de passerar betalstationerna som finns mellan Backa och E6 respektive Tagene. I den utredning om trängselskatten i Backa, som har pågått under vintern 2013–2014, kallades det alternativ H. Bakgrunden till utredningen är att de negativa konsekvenserna för de boende i Backa har blivit större än styrgruppen förutsåg. Under utredningens lopp har det kommit in ungefär 1300 förslag och synpunkter. I februari levererade utredningen 16 alternativ för trängselskattens framtid på östra Hisingen och inför styrgruppens ställningstagande har en beredningsgrupp fördjupat bilden av vad som talar för och emot de olika alternativen med hänsyn till bland annat lokal tillgänglighet, trafik, intäkter och stadsmiljö. Som en följd av det arbetet har beredningsgruppen justerat gränserna för området med undantag. Styrgruppens ställningstagande är att undantaget ska gälla fordon vars registrerade ägare har sin adress inom ett område som begränsas av Bohusbanan, Norrleden, Göta Älv och E6. Enligt förslaget ska dessa ägare inte betala skatt när de passerar betalstationerna vid Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen. Om parterna i Västsvenska paketet ställer sig bakom styrgruppens ställningstagande görs en hemställan till regeringen före sommaren. Regeringen kommer att ta ställning till om det är motiverat och lagtekniskt möjligt med en ändring. Om svaret blir ja så utmynnar det i ett förslag till riksdagen. Det är riksdagen som fattar det slutliga beslutet, eftersom det blir fråga om en lagändring. Layout   Layout Högupplöst PDF: alternativ_h_kantlinje Högupplöst PDF: alternativ_h_yta

Publicerades 3 april:

BredlagbackabildStor72PW

Välkommen till möte om trängselskatten i Backa

Tisdag 8 april, Kl. 18–20

Backa Kulturhus, Selma Lagerlöfs torg 24, lokal Nils Holgersson

En utredning om trängselskatten i Backa har pågått under vintern 2013–2014. Nu finns fyra alternativ som styrgruppen för Västsvenska Paketet ska ta ställning till.

Johan Nyhus (S) och Jonas Ransgård (M) som sitter i styrgruppen möter allmänheten och svarar på frågor om trängselskatten i Backa.

Lokalen är den största möteslokalen i Backa men brandskyddsföreskrifterna för möteslokalen begränsar antalet mötesdeltagare till 240 personer. För att säkerställa att brandskyddsföreskrifterna följs kommer vi att ha väktare på plats under mötet. Du får gärna skicka några ord  i förväg om vad du skulle vilja få ut av mötet med politikerna den 8 april. Använd epost-adressen trangselskatt.backa@goteborg.se

20 mars:

 Nu kan du se de  fyra förslagen beredningsgruppen arbetar vidare med

I dag presenteras de fyra förslagen som beredningsgruppen kommer att lämna vidare till styrgruppen för Västsvenska Paketet. Du kan läsa förslagen här Du kan se förslagen och träffa representanter för beredningsgruppen på Selma Center:

Välkommen till Selma Center torsdag 20 mars kl. 12–19 och fredag 21 mars 12–16

Utredningens e-postadress: trangselskatt.backa@trafikkontoret.goteborg.se

Västsvenska Paketet

Utredningen om trängselskattesystemet i Backa är beställd av Västsvenska Paketets styrgrupp och utfördes under ledning av Göteborgs Stad, trafikkontoret. Den 6 februari lämnade utredningen sina förslag till styrgruppen för Västsvenska Paketet.

Utredningens uppdrag var att lämna förslag till lösningar och analysera konsekvenser av förslagen för trängselskattesystemets påverkan i Backaområdet. Västsvenska paketet är ett långt samhällsbygge som ska bidra till en attraktiv, hållbar och växande region. I Västsvenska paketet ingår också trängselskatt. Syftet med trängselskatten är att ge bättre framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

Här kan du läsa mer om Västsvenska paketet.

 

18 februari:

Reviderad upplaga publicerades

I dokumenten nedan kan du läsa utredningens förslag till uppdragsgivarna: Vi har valt att publicera dokumentet i delar för att även den som har mindre snabbt Internet. Längst ned finns en länk till hela dokumentet – för dig som har snabbt Internet. Backa_slutrapport_WEB_(A_11-31)_140218 Backa_slutrapport_WEB_(32_64)_140218 Backa_slutrapport_WEB_(64-95)_140218 Backa_slutrapport_WEB_(96-112)_140218 Korrektur på slutrapporten inför tryckning – det vill säga en lista på vad som ändrats i dokumenten Här finns hela rapporten i ”ett stycke” – OBS 15307 kB.

6 februari:

Utredningens förslag är överlämnat till uppdragsgivaren

Utredningen är klar och överlämnad till beställaren/uppdragsgivaren, styrgruppen för Västsvenska Paketet. Nu tar nästa steg över – här kan du läsa mer om hur beslutsvägen är innan det kan bli förändringar i trangselskattesituationen i Backa. Här kan du läsa förslaget som utedningen lämnade 6 februari. Tyvärr måste vi dela utredningen i tre delar, det är många illustrationer som tynger ner dokumentet. Backa_slutrapport_140206_s1-39 Backa_slutrapport_140206_s40-79 Backa_slutförslag 80-112

 6 februari:

Styrgruppen bedömer att en förändring sannolikt behövs

Läs mer under ”Nyheter” i högerspalten.