Slutredovisning 6 februari – utredningens svar publiceras under eftermiddagen

6 februari, 2014
Idag slutredovisas utredningen. Vi lämnar rapporten till styrgruppen för det Västsvenska Paketet vid ett möte som slutar vid tolv.
Därefter kommer vi, givet styrgruppens beslut om detta, att offentliggöra rapporten på denna hemsida. Ytterligare justeringar av hemsidan kommer ske under torsdagen.

Förtydligande 4 februari

4 februari, 2014

Utredningen om trängselskatt i Backa vill göra ett förtydligande med anledning av en del artiklar i nyhetsmedier idag.

Utredningen har med de berördas hjälp tagit fram 17 alternativ för trängselskattens framtid i Backa. Vi har också konsekvensbedömt dem tillsammans med berörda. Utredningen varken förordar eller avråder från något av alternativen. Det ingår inte i vårt uppdrag att göra det.

På torsdag lämnar vi vår slutrapport till vår uppdragsgivare, som är styrgruppen för det västsvenska paketet.

vänliga hälsningar
Per Bergström Jonsson, utredningsledare

Hundratals synpunkter och förslag har blivit tio

10 januari, 2014

I dag, 10 januari, presenteras tio olika förslag till ändringar i trängselskattesituationen i Backa.

Har du synpunkter på förslagen kan du förmedla dem till samtalsledare eller utredare på Selma Center, Selma Lagerlöfs Torg i dag fram till 16 och i morgon 11 januari kl 10 – 14. Du kan också maila synpunkter och förbättringsförslag  till trangselskatt.backa@trafikkontoret.goteborg.se

Förslagen kan du läsa här.

Flera tusen har besökt hemsidan

10 januari, 2014

Från det att hemsidan publicerades 13 november till 31 december var 4136 personer inne på backautredningens hemsida.

Besökarna var i genomsnitt inne i drygt tolv minuter och besökte 23 sidor.

Som en jämförelse var besökarna på Göteborgs Stads webbplats (hemsida) 2012 inne i två minuter och 38 sekunder.

Handel och trängselskatt – första kvartalet 2013

10 december, 2013

Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Här presenterar vi en utredning om handelns utveckling i Göteborgsområdet.

HUI Research genomför på uppdrag av Göteborgs Stad, Trafikkontoret en kartläggning av detaljhandelns storlek och utveckling i Göteborg och omkringliggande kommuner före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Kartläggningen visar handelns omsättning och utveckling i respektive område per kvartal år 2012 och 2013. Det gör det möjligt att göra jämförelser mellan de områden som berörs respektive inte berörs av trängselskatten. Kartläggningen svarar dock inte på frågan vilka effekter trängselskatten har på handeln eftersom det inte är möjligt att isolera dessa effekter från andra saker som också kan påverka hur handeln utvecklas.

Resultaten från mätningen för kvartal 1 visar att handeln i samtliga områden i stort sett har haft samma utvecklig som riket i helhet med en positiv tillväxt i dagligvaruhandeln och negativ tillväxt i sällanköpsvaruhandeln. Det är också mycket små skillnader i hur handeln har utvecklats inom respektive utanför avgiftszonen.

Handel och trängselskatt, kvartal 1 2013